Квартални извештаи

Квартални извештаи за извршување на буџетот на Општина Карпош за 2015 година 

 

 

 За квартал од 01.01.2015  - 31.03.2015 

 За квартал од 01.01.2015  - 30.06.2015  

 За квартал од 01.01.2015  - 30.09.2015