ЗА ЧИСТА И ЗЕЛЕНА ОПШТИНА КАРПОШ ИНФОРМИРАЈ СЕ КАДЕ ДА ФРЛИШ ОТПАД

 

 

 

ЗА ЧИСТА И ЗЕЛЕНА ОПШТИНА КАРПОШ

ИНФОРМИРАЈ СЕ КАДЕ ДА ФРЛИШ ОТПАД

 

 

 

1.     НАДЛЕЖНОСТ

 

Надлежноста за подигање, транспорт и одлагање на комунален отпад во рамките на Градот Скопје е доделена на ЈП „Комунална Хигиена“ Скопје.

 

2.     ВИДОВИ ОТПАД

 

ОПАСЕН ОТПАД

НЕОПАСЕН ОТПАД

ЕЛЕКТРИЧЕН И ЕЛЕКТРОНСКИ ОТПАД

КОМУНАЛЕН ОТПАД

(фрижидери, машини, компјутери, итн.)

КАБАСТ ОТПАД (застарен мебел)

МОТОРНО МАСЛО

ГРАДЕЖЕН ШУТ

 

ПЛАСТИКА, СТАКЛО, ХАРТИЈА

 

3.     КОНТИНУИРАНИ АКТИВНОСТИ

 

Ø  2 ПУНКТА ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ОПАСЕН ЕЛЕКТРОНСКИ И ЕЛЕКТРИЧЕН ОТПАД:

-          УРБАНА ЗАЕДНИЦА ВЛАЕ 1

-          ПРЕТОВАРНА СТАНИЦА НА ЈП „КОМУНАЛНА ХИГИЕНА“

 

Ø  БЕСПЛАТНО СОБИРАЊЕ НА Е-ОТПАД ОД ВАШИОТ ДОМ СО ВРТЕЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКАТА ЛИНИЈА 070-236-000 ВО „НУЛА ОТПАД“ ДОО

 

Ø  БЕСПЛАТНА ТЕЛЕФОНСКА ЛИНИЈА 0800-222-33 ЗА ОДЛАГАЊЕ НА КАБАСТ, ЕЛЕКТРИЧЕН И ЕЛЕКРОНСКИ ОТПАД СО СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО НА ЈП „КОМУНАЛНА ХИГИЕНА“

 

Ø  ОДЛАГАЊЕ НА КАБАСТ ОТПАД БЕЗ ПАРИЧЕН НАДОМЕСТ СО СОПСТВЕН ПРЕВОЗ ВО ЦЕНТРИТЕ ЗА СЕЛЕКЦИЈА НА ОТПАДОТ ВО КАРПОШ И ВАРДАРИШТЕ И ВО ПРЕТОВАРНАТА СТАНИЦА ВО ШУТО ОРИЗАРИ, НА ЈП „КОМУНАЛНА ХИГИЕНА“ од 7 до 19 часот

 

Ø  СОБИРАЊЕ И СЕЛЕКТИРАЊЕ НА ПЛАСТИКА И ХАРТИЈА

-          Основни училишта

-          Трговски центар „City Mall

-          Приватни компании

-          Угостителски локали

 

Ø  СОБИРАЊЕ И СЕЛЕКТИРАЊЕ НА СТАКЛО

 

-          За прв пат во 2017 година отпочна селектирање на стакло во угостителските објекти, организирано од „Пакомак“

 

-          За граѓаните имаме поставено специјални контејнери, на следниве

 

ЛОКАЦИИ:

 

4.     КАМПАЊИ / АКЦИИ

 

-          Собирање на електричен и електронски отпад во соработка со „Нула Отпад“ и „Елколект“

-          Собирање на кабаст отпад во соработка со ЈП „Комунална Хигиена“

 

-          Еко акции за чистење на територијата на Општина Карпош